Go to Bomberman - Home

Hack details :

Key : 4 - refreshSeedsCheat
Key : 5 - spawnAwardCheat
Key : 6 - freePlantingCheat
Key : , - previousLevelCheat
Key : . - nextLevelCheat
Key : / - spawnWaveCheat
Key : z - spawnNormalZombieCheat
Key : s - spawnScreendoorZombieCheat
Key : n - spawnNewspaperZombieCheat
Key : f - spawnFootballZombieCheat
Key : b - spawnBucketZombieCheat
Key : c - spawnConeheadZombieCheat
Key : p - spawnPolevaultZombieCheat
Key : g - spawnGraveZombieCheat
Key : u - unlockAllModes